Gépjármű átírás
Mikor kell

Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

 • A korábbi tulajdonos a bejelentést megteheti a teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti vagy másolati példányának benyújtásával vagy postai, elektronikus megküldésével a változástól számított
  8 napon belül.
 • Az új tulajdonos a bejelentést személyesen vagy meghatalmazott útján teheti meg a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával és a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek teljesítésének igazolásával a változástól számított 15 napon belül.

Az okmányiroda a teljes bizonyító erejű magánokirat alapján az eladás bejelentésének tényét és időpontját a nyilvántartásban rögzíti. Ha a jármű új tulajdonosa bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a járművet a hatóság kivonja a forgalomból.

Hol intézhető

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el.

Külföldről nem kezdeményezhető a jármű átírása.

Szükséges iratok

A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell:

 • a hatályos jogszabályoknak megfelelő mintaokirat letölthető itt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a letölthető okirat alkalmazása nem kötelező, a jogszabályi előírásoknak megfelelő bármely okirat alkalmas a jármű tulajdonjogában bekövetkező változás nyilvántartásba vételéhez. A vonatkozó jogszabály a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet, amely letölthető itt.
 • a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt
 • a jármű korábban kiadott törzskönyvét (amennyiben kiadásra került)
 • a műszaki érvényességet igazoló Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható - érvényes műszaki vizsga nélkül is nyilvántartásba vehető a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás, és a törzskönyv kiadható, forgalmi engedélyt az új tulajdonos-üzembentartó csak később, érvényes műszaki vizsga birtokában kaphat. A műszaki vizsga hiánya tehát nem akadálya a tulajdonjog változás nyilvántartásba vételének. 
 • ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást és a régi rendszámtáblákat

A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez be kell mutatni:

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nélkül is nyilvántartásba vehető a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás, és a törzskönyv kiadható, de forgalmi engedélyt az új tulajdonos-üzembentartó csak az érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás igazolását követően kaphat.
 • a 60 napnál nem régebben elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány
 • a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) és a lakcímkártyát (ha van)
 • vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást
  (készpénzátutalási megbízást – csekket – az okmányirodában adnak ki, melyre az adóazonosító jelet illetve az adószámot fel kell vezetni)

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges:

 • a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata
 • közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy ennek közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta,
 • eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás)
 • az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van)

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

 • teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást
Költségek
Forgalmi engedély illetéke:  6000 forint
Törzskönyv illetéke: 6000 forint
Új rendszámtábla kiadásának díja:
(1 pár általános rendszámtábla)
8500 forint
Érvényesítő címke díja: 585 forint

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) Jármű gyártástól számított kora
  0–3 év 4–8 év 8 év felett
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.

A 120kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a fentiekben meghatározott, illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

További információ
Telefon: 1818,   +36-1-299-7206,   Fax: +36-1-299-7297
Ügyintézési idő

A tulajdonjogban történő változás nyilvántartásba vétele fő szabály szerint 21 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során.

Érdemes tudni

Ha érvényes forgalmazási korlátozás van a járművön, akkor az eladás bejelentés ténye a teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhető be a nyilvántartásba. Az okmányiroda a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja.

Ha a magánokirat a kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza, akkor a közlekedési igazgatási eljárásban nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak. A tulajdonjog változás ténye a nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre.

Az új tulajdonos bejelentése (a gépkocsi tulajdonjogának átírása) azért is fontos, mert az fizeti az önkormányzat felé az egész éves gépjárműadót, aki január elsején a nyilvántartásban üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.

A jármű elidegenítése (adásvétel, ajándékozás) esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt, a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, a jármű jogszerű megszerzőjének (vevő, megajándékozott) át kell adni.

Elektronikus ügyintézés

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a korábbi tulajdonos a Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül teheti meg elektronikusan.

Az új tulajdonos részéről történő gépjármű átírás teljes körű elektronikus ügyintézésére nincs lehetőség.

Letölthető anyagok

A tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat - 2014. március 15-től hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő IRATMINTA (DOC.); IRATMINTA (ODT)

Fogalmak
Belföldi üzemben tartó
EGT-állam
Előzetes eredetiségvizsgálat
Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély
Használt jármű
Járműkísérő lap
Muzeális jellegű jármű
Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély
Négykerekű segédmotoros kerékpárok
Származásellenőrzés
Személyazonosító okmányok
Szokásos tartózkodási hely
Törzskönyv
Új jármű
Üzembentartó
Érvényesítő címke
Gyakran ismételt kérdések
Miért kell újra és újra eredetiségvizsgálatot készíttetni?
Hol végeznek eredetiségvizsgálatot?
Mire való és miért van szükség származásellenőrzésre?
Milyen dokumentumokat kell megkapnia a jármű eladásakor az új vevőnek?
Mi a következménye, ha nem jelentem be eladóként a jármű eladását?
Mi a következménye, ha nem jelentem be vevőként a jármű megvásárlását?
Ki lehet Magyarországon nyilvántartásba vett jármű üzembentartója?
Mi a következménye, ha nem jelentem be a jármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változást?
Mit jelent üzembentartónak lenni?
Lemondhatok-e az üzembentartói jogról?
Jogszabályok
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
 • 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól
 • 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.